Zrealizowaliśmy już 2346 zleceń

Bezpieczeństwo podczas
wykonywania zleceń

Usługi świadczone przez naszą firmę należą do szczególnie niebezpiecznych. Praca na wysokości w dostępie linowym, w zbiornikach zamkniętych, w warunkach beztlenowych, w kontakcie z chemią lub w środowisku wybuchowym wymaga odpowiedniego przygotowania.
Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo w czasie realizacji zlecenia zarówno naszym pracownikom,
jak i klientowi, oprócz rygorystycznego przestrzegania norm zewnętrznych, wypracowaliśmy własne, wewnątrzfirmowe procedury. Funkcjonują one na trzech poziomach – szkoleniowym, wyposażenia, organizacyjnym – gwarantując całkowite bezpieczeństwo na każdym etapie wykonywania usługi.

Zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz klientowi wymaga bardzo dobrego przygotowania i organizacji pracy. Dlatego każde zlecenie realizujemy według wypracowanych przez lata procedur zgodnych z ISO”.

Wojciech Hołysz
Wiceprezes zarządu

Wysokie standardy bezpieczeństwa dzięki przeszkoleniu pracowników

Nasz zespół to starannie dobrana kadra ludzi współpracujących ze sobą od lat. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy przechodzi szkolenie podstawowe oraz stanowiskowe jako operator myjki wysokociśnieniowej lub/i jako alpinista przemysłowy.

Rocznie obsługujemy ok. 50 zakładów przemysłowych. Większość z nich wymaga, aby nasi pracownicy przynajmniej raz w roku przechodzili wewnątrzzakładowe szkolenie BHP. Dzięki tak dużej częstotliwości szkoleń prowadzonych w zakładach klientów, nasi pracownicy kilkanaście razy w roku doszkalają się z zakresu bezpiecznego wykonywania zleceń z uwzględnieniem specyfiki konkretnego zakładu. Dodatkowo, dwa-trzy razy w roku organizujemy dla naszego zespołu specjalistyczne szkolenia z zakresu:

 • pierwszej pomocy
 • pracy w zbiornikach i pomieszczeniach zamkniętych
 • pracy na wysokości i w dostępie linowym
 • pracy z wysokimi ciśnieniami
 • obsługi technicznej pomp i osprzętu wysokociśnieniowegoNajbardziej doświadczeni operatorzy myjek zostali przeszkoleni do pracy z ciśnieniem do 2500 barów. Dodatkowo część kadry ukończyła szkolenia SEP Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP uprawniające do pracy w ciągach energetycznych.

Zatrudnieni przez nas alpiniści posiadają aktualne badania lekarskie wymagane przy pracy
na wysokości oraz szkolenia do pracy w dostępie linowym takie jak:

 • międzynarodowy certyfikat dostępu linowego IRATA,
 • certyfikat Organizacji Techników Dostępu Linowego (OTDL),
 • Kartę Taternika Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu,
 • certyfikaty innych ośrodków szkolenia wysokościowego.

Wysokie standardy bezpieczeństwa dzięki odpowiedniemu wyposażeniu

Różnorodność obecnie dostępnych specjalistycznych Środków Ochrony Indywidualnej pozwala na skuteczne zabezpieczenie się przed niemal wszystkimi czynnikami ryzyka występującymi podczas pracy. Nasza firma zainwestowała w środki ochrony indywidualne (ŚOI), które zapewniają bezpieczne wykonanie usługi na wysokości w dostępie linowym, w zbiornikach, w kontakcie z chemią czy też bez dostępu świeżego powietrza. Wśród nich znajdują się m.in. sprzęt alpinistyczny, czujniki pomiaru zawartości tlenu i substancji niebezpiecznych, kombinezony i maski, czujniki bezruchu.

Sprzęt do pracy w dostępie linowym:

 • sprzęt alpinistyczny – podczas pracy na wysokości korzystamy z atestowanego sprzętu alpinistycznego renomowanych firm Petzl oraz Singing Rock. Wszystkie elementy wyposażenia mają stosowną dokumentację (karty kontrolne) i zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają corocznej kontroli przez certyfikowanych kontrolerów ŚOI. Nie dopuszczamy do pracy sprzętu zniszczonego i niespełniającego wymogów bezpieczeństwa.
 • trójnóg – wszędzie tam, gdzie nie ma konstrukcyjnie przygotowanych punków kotwiczących, stosujemy przenośny punkt kotwiczący typu trójnóg (EN 795 B). Przyrząd ten idealnie sprawdza się w przypadku pracy w zbiornikach i służy do bezpiecznego opuszczania, zjazdu lub asekuracji.

Sprzęt do pracy w zbiornikach i środowisku szkodliwym:

 • czujniki pomiaru zawartości tlenu oraz gazów niebezpiecznych – praca w zbiornikach zamkniętych z utrudnioną wentylacją stwarza ryzyko występowania gazów niebezpiecznych oraz stref beztlenowych. Dlatego też wyposażyliśmy naszą brygadę w czujnik stężenia tlenu, tlenku węgla, metanu oraz siarkowodoru. Każdorazowo przed wejściem do zbiornika wykonujemy badanie zawartości wspomnianych gazów. Jeśli stężenie któregokolwiek z nich przekracza normy, czujnik sygnalizuje to sygnałem dźwiękowym i świetlnym. W wielu przypadkach wystarczy odczekać, aż zbiornik przewietrzy się samoczynnie lub użyć maski z systemem doprowadzenia świeżego powietrza z zewnątrz.
 • maski – podczas wykonywania pracy w atmosferze oparów chemicznych operator narażony jest na kontakt wziewny z zanieczyszczeniami. Aby tego uniknąć stosujemy maski pełnotwarzowe z filtrami ABEK, a w skrajnie trudnych przypadkach stosujemy system doprowadzający świeże powietrze z zewnątrz. Specjalna nawiewnica tłoczy wężem świeże powietrze, które dzięki odpowiedniej rozdzielnicy trafia do maski wyposażonej w zawory, które z jednej strony wprowadzają świeże powietrze, a z drugiej odprowadzają wydychane (tak, jak w aparatach nurkowych).
 • czujniki bezruchu – niektóre zlecenia wymagają wejścia operatora myjki do wnętrza zbiornika, rurociągu, komina czy wentylatora. Osoba asekurująca z zewnątrz nie ma z nim bezpośredniego kontaktu wzrokowego, dlatego w takich przypadkach niezbędne jest zastosowanie osobistych czujników bezruchu.
  W przypadku wykrycia bezruchu u osoby wykonującej zadanie, czujnik przechodzi po kilku sekundach w stan alarmu wstępnego (sygnał dla operatora, że powinien się poruszyć). Jeśli operator nie będzie wstanie zareagować na alarm wstępny, to po kolejnych 15 sekundach czujnik przechodzi w alarm właściwy, wydając z siebie sygnał o głośności 90 dB. Alarm można także wywołać w razie potrzeby ręcznie. Dzięki temu w sytuacji zagrożenia operator może wezwać asekurującego na pomoc.

Sprzęt do pracy z wodą pod wysokim ciśnieniem:

 • ochronniki UHP,
 • ubrania ochronne.

Wysokie standardy bezpieczeństwa dzięki właściwej organizacji zleceń

Każde zlecenie realizowane jest zgodnie z wypracowanymi przez lata procedurami. Aby potwierdzić ich skuteczność od 2018 roku w naszej firmie funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania obejmujący normy:

 • ISO 9001,
 • ISO 14001,
 • ISO 45001.

Wprowadzenie założeń ISO w życie pozwoliło nam na jeszcze lepszą organizację pracy poprzez skuteczniejsze monitorowanie działań niepożądanych oraz zwiększenie kontroli nad realizacją usługi.
Każde zlecenie organizowane i nadzorowane jest przez jednego z członków zarządu oraz prowadzone przez przynajmniej jednego doświadczonego brygadzistę odpowiadającego za jego prawidłową realizację
i będącego w ciągłym kontakcie ze zleceniodawcą.
Po przyjęciu zamówienia oddelegowany kierownik zlecenia opracowuje kartę zlecenia zawierającą informacje na temat zakresu prac, wytyczne dotyczące realizacji usługi oraz podstawowe dane kontrahenta.
Następnie kierownik przygotowuje weryfikowaną przez brygadzistę listę sprzętu potrzebnego do czyszczenia. Większość sprzętu zużywalnego jest dublowana (dysze, węże, pistolety). Dzięki temu eliminujemy do minimum ryzyko przestoju spowodowanego ewentualną awarią. Na każde zlecenie zabieramy wszelkie niezbędne materiały i historyczne dane dotyczące kalibracji sprzętu i doboru dysz. Dzięki temu brygadziści i operatorzy nie tracą czasu na rozwiązywanie problemów, które już zostały rozwiązane podczas wykonywania poprzednich zleceń.

Zabezpieczenie mienia klienta

Nieprzewidziane okoliczności dotyczące bezpieczeństwa samej instalacji czy jej czyszczonych elementów zabezpiecza natomiast polisa OC z rozszerzeniem dotyczącym szkód w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi. Kwota ubezpieczenia to milion złotych.