Zrealizowaliśmy już 2346 zleceń

Dotacje unijne

 

Nazwa projektu: Zakup wyposażenia oraz wprowadzenie innowacyjnych usług i technologii z wykorzystaniem wyników prac B+R w Alpinjet sp. z o. o.

Opis projektu: Podstawowym celem jaki został osiągnięty dzięki realizacji projektu jest poprawa konkurencyjności „Alpinjet sp. z o. o. w zakresie dostosowania jakości i rodzaju oferty do wymagań jej odbiorców. W tym celu zakupiony został jeden środek trwały – agregat typu Ultra High Pressure z funkcją ciągłego monitoringu i predykcji z osprzętem. Zakupione wyposażenie umożliwiło poszerzenie asortymentu i udoskonalenie obecnej oferty poprzez wprowadzenie nowej usługi cięcia stali oraz betonu od wewnętrznej strony elementów infrastruktury przemysłowej, wykorzystywanej w pracach rozbiórkowych oraz wprowadzenia udoskonalonych usług czyszczenia i kucia betonu.

Wartość projektu: 662 970,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 242 550,00 zł

Nazwa projektu: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań będących rezultatem prac B+R w świadczeniu usług przez Alpinjet sp. z o. o. z Poznania

Opis projektu: Podstawowym celem jaki został osiągnięty dzięki realizacji projektu jest
poprawa konkurencyjności „Alpinjet sp. z o. o. w zakresie dostosowania jakości i rodzaju
oferty do wymagań jej odbiorców. Przedmiotem projektu była dywersyfikacja i udoskonalenie

oferowanych usług. W tym celu zakupiony został jeden środek trwały – mobilny agregat
wysokociśnieniowy z technologią równoległego układu filtracyjnego i z innowacyjnym
systemem zdalnej komunikacji i geolokalizacji z osprzętem. Projekt umożliwił wprowadzenie
do oferty udoskonalonych usług czyszczenia instalacji przemysłowych, betonowych i
stalowych. Alpinjet sp. z o. o. wdrożył także innowacje produktową, procesową i
organizacyjną.

Wartość projektu: 692 836,86 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 237 276,90 zł

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 z dnia 11.03.2016 w ramach projektu nr: RPWP.01.05.02-30-0291/15 pt.

 

„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań będących rezultatem prac B+R w świadczeniu usług przez Alpinjet sp. z o. o. z Poznania”.

Data publikacji: 11.03.2016

Pobierz zapytanie ofertowe: link

Data publikacji: 24.03.2016

INFORMACJA o wyborze Wykonawcy dotycząca ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2016 z dnia 11.03.2016

 

Zamawiający: Alpinjet sp. z o. o. informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy zamówienia na Zakup i dostawę mobilnego agregatu wysokociśnieniowego z równoległym układem filtracyjnym i systemem zdalnej komunikacji i geolokalizacji wraz z osprzętem oraz przyczepy do przewożenia agregatu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamówienie realizowane w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań będących rezultatem prac B+R w świadczeniu usług przez Alpinjet sp. z o. o. z Poznania” nr WND-RPWP.01.05.02-30-0291/15, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 23 marca 2016 r. o godz. 9.00.

Wybrany wykonawca: Ponar Pressure Systems SA, z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Świerczewskiego 10A.

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.