Zrealizowaliśmy już 2346 zleceń

Procedury bezpieczeństwa podczas czyszczenia zbiorników zamkniętych metodami wysokociśnieniowymi

Czyszczenie zbiorników zamkniętych metodami wysokociśnieniowymi wykonujemy najczęściej za pomocą pistoletów hydrodynamicznych. Operator obsługujący pistolet wchodzi do wnętrza zbiornika, asekurowany za pomocą technik linowych. Ze względu na przebywanie operatora w ograniczonej przestrzeni, podczas czyszczenie zbiorników przestrzegamy szczególnych procedur bezpieczeństwa.

Praca w przestrzeni zamkniętej należy do prac szczególnie niebezpiecznych. Zasady BHP w zbiornikach określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej: „Praca w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych”. Poszczególne paragrafy opisują, jak powinna przebiegać praca w zbiornikach, kto może ją wykonywać, jakie pozwolenia są wymagane, jakie środki ochrony indywidualnej powinny zostać zastosowane oraz jakie obowiązki ciążą na osobie kierującej pracą. W przypadku czyszczenia zbiorników od wewnątrz metodami wysokociśnieniowymi, pracowników obowiązują również zasady związane z pracą z wodą pod wysokim, sięgającym nawet 2500 barów ciśnieniem. Jak dokładnie wyglądają zasady pracy w zbiornikach przemysłowych stosowane podczas czyszczenia wysokociśnieniowego?

Bezpieczeństwo dzięki dobrej organizacji pracy

Praca wewnątrz zbiornika wymaga odpowiedniego przygotowania. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, pracę można podjąć po opróżnieniu i wstępnym przepłukaniu zbiornika lub przedmuchaniu go powietrzem. Wymagane jest odłączenie dopływu wszelkich substancji i materiałów oraz odcięcie źródeł zasilania urządzeń pracujących w zbiorniku i nad zbiornikiem. W AlpinJet przed rozpoczęciem czyszczenia zbiornika, zawsze zabezpieczamy miejsce pracy. W tym celu stosujemy kłódki bezpieczeństwa LOTO SPS-301 (Safety Padlock) z systemu Lockout Tagout. Założenie kłódki po odłączeniu zasilania gwarantuje, że maszyny nie zostaną uruchomione w czasie pracy operatora wewnątrz zbiornika. Dodatkowo, w przypadku zbiorników z mieszadłami, powinna nastąpić trwała widoczna przerwa w zasilaniu silnika mieszadła, np. poprzez fizyczne odłączenie zasilania silnika.

Kolejnym wymogiem ustawy jest zbadanie jakości powietrza w zbiorniku bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy. Korzystamy w tym celu z czujników czterogazowych, które badają stężenie gazów niebezpiecznych oraz wybuchowych. Czujniki czterogazowe wchodzą również w skład wyposażenia pracowników wykonujących czyszczenie. Dzięki temu na bieżąco kontrolują oni warunki panujące w zbiorniku.

Zgodnie z przepisami, pracę w zbiorniku może wykonywać zespół składający się z minimum dwóch osób. Jedna z nich pozostaje na zewnątrz i stamtąd asekuruje zespół działający wewnątrz zbiornika. Dlatego przed przystąpieniem do pracy, wszyscy pracownicy przechodzą odpowiednie przeszkolenie. Dotyczy ono m.in. możliwych zagrożeń, stosowania środków ochrony indywidualnej, postępowania w sytuacji awaryjnej oraz komunikacji pomiędzy członkami zespołu. Podczas czyszczenia zbiornika na każdego wykonującego czyszczenie przypada przynajmniej jeden asekurujący. Asekurant musi być wyposażony w te same środki ochrony indywidualnej, co osoby pracujące w zbiorniku. Jakie sprzęt ochrony indywidualnej stosujemy podczas czyszczenia wysokociśnieniowego w zbiornikach?

Bezpieczeństwo dzięki odpowiedniemu sprzętowi i środkom ochrony indywidualnej

Konieczne wyposażenie w środki ochrony indywidualnej również opisano w ustawie. Do środków wymaganych należą uprząż, hełm i odzież ochronna oraz sprzęt izolujący układ oddechowy. Jego stosowanie jest konieczne w momencie, gdy zawartość tlenu w powietrzu w zbiorniku spada poniżej 18 proc. Wykonując czyszczenie wysokociśnieniowe w przestrzeni zamkniętej, zawsze korzystamy również z czujników bezruchu. Informują one asekurującego o tym, że przebywająca w zbiorniku osoba przestała się poruszać. Alarm można także wywołać ręcznie i w ten sposób wezwać pomoc. W stałym wyposażeniu naszych pracowników znajdują się kombinezony chroniące przed substancjami chemicznymi zgodne z normą PN-EN ISO 6529:2005, maski pełnotwarzowe z filtrami i pochłaniaczami chroniącymi przed szkodliwymi gazami i parami, maski jednorazowe FFP2, obuwie i rękawice ochronne. Podczas pracy w zbiorniku wykorzystujemy również nawiewnicę Turbo Flo, umożliwiającą dostarczanie pracownikom świeżego powietrza spoza zbiornika. Każdy pracownik posiada także indywidualny i regularnie kontrolowany zestaw sprzętu alpinistycznego niezbędnego przy pracy w zbiorniku.

Bezpieczeństwo dzięki umiejętnościom alpinistycznym

Ustawa nie nakłada takiego obowiązku na osoby pracujące wewnątrz zbiorników, jednak od lat w AlpinJet dbamy o to, aby wszelkie prace alpinistyczne konieczne przy czyszczeniu zbiorników wykonywali doświadczeni alpiniści przemysłowi. Każdy z nich posiada międzynarodowe uprawnienia IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) lub OTDL (Organizacja Techników Dostępu Linowego) pozwalające na bezpieczną pracę w dostępie linowym.

Korzystamy wyłącznie z atestowanego sprzętu do alpinizmu przemysłowego renomowanych marek. Sprzęt przechodzi wymagane przeglądy okresowe, podlega również kontroli wewnętrznej po każdym użyciu. Oprócz sprzętu osobistego, do asekuracji osoby pracującej w zbiorniku stosujemy także trójnóg ratowniczy. Stanowi on przenośny punkt kotwiczący dla sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem oraz dla sprzętu ewakuacyjnego. Trójnóg pozwala na zbudowanie bezpiecznego stanowiska asekuracyjnego w ograniczonej przestrzeni (np. przy włazie do zbiornika).

czyszczenie zbiorników trójnóg

Ze względu na opisane w artykule zagrożenia oraz szczegółowe zasady bezpieczeństwa, czyszczenie zbiorników przemysłowych mogą wykonywać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści. Zlecanie tego typu zadań pracownikom zakładu może prowadzić do groźnych dla zdrowia i życia wypadków. Tylko doskonałe przeszkolenie i rygorystyczne przestrzeganie norm bezpieczeństwa ogranicza ryzyko zawsze związane z pracą w zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze czyszczenia zbiorników zamkniętych metodami wysokociśnieniowymi, przejdź na podstronę „Czyszczenie zbiorników przemysłowych”.

< Powrót do wszystkich artykułów

Powiązane artykuły

Jeśli masz pytania lub chcesz zamówić usługę, skontaktuj się z nami.

Zawsze możesz liczyć na szybką odpowiedź kompetentnej osoby.

prezes firmy oferującej specjalistyczne usługi wysokociśnieniowe
Piotr Stelmach Prezes zarządu tel. +48 508-201-076 piotr.stelmach(at)alpinjet(dot)pl
Organizacja i wycena zleceń
Bogdan Guzik Organizacja i wycena zleceń tel. +48 781-085-845 bogdan.guzik(at)alpinjet(dot)pl